بایگانی

Group (گروه)

گروه یکی از واحدهای مربوط به طبقه بندی اختراعات است که براساس موافقتنامه استراسبورگ صورت می گیرد. این موافقتنامه در سال ۱۹۷۱ میلادی [بیشتر]