بایگانی

Basic Registration (ثبت اصلی)

اگر متقاضی ثبت علامت تجاری، علامت خود را در اداره مبدأ به ثبت برساند می تواند به اسنتاد آن و با رعایت مقررات [بیشتر]