بایگانی

annual fee (هزینه سالانه)

براساس بند (۶) ماده ۱۱ کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی، یکی از وظایف مدیر کل این است که حق الزحمه ها و [بیشتر]