بایگانی

Goods (کالا،محصول)

هرچیزی که قابلیت مصرف و مبادله داشته باشد کالا نامیده می شود. کالا می تواند دارای طبقه بندی های مختلف باشد. یکی از [بیشتر]