بایگانی

Technology (تکنولوژی)

به طور خلاصه استفاده عملی از دانش و علوم در صنعت را تکنولوژی گویند.دانشی که برای ساخت یک محصول اجرای یک فرآیند یا [بیشتر]

Term (مدت)

برای حمایت از اختراع در قوانین ملی کشورها مدتی تعیین شده است که در قوانین و مقررات ایران این مدت حداکثر بیست سال [بیشتر]

Territory (قلمرو سرزمین)

حقوق مالکیت معنوی اغلب سرزمینی هستند به این معنا که فقط در قلمرو کشور یا کشورهایی که به ثبت رسیده اند حمایت می [بیشتر]