International fee under the PCT (هزینه بین المللی براساس معاهده همکاری ثبت اختراع)

متقاضی ثبت بین المللی اختراعات در چارچوب معاهده همکاری ثبت اختراع باید هزینه ها را پرداخت کند که یکی از آنها هزینه بین المللی است که درماده ۱۵ آیین نامه معاهده همکاری ثبت اختراع آمده است .

نوشته شده در