International marks under the madrid agreement (علائم بین المللی تحت موافقتنامه مادرید)

این اصطلاح در ماده ۵ موافقتنامه مادرید برای ثبت بین المللی علائم تجاری به کار رفته است. به موجب این ماده، در کشورهایی که قانون اجازه می دهد، اداراتی که دفتر بین المللی آنها را از ثبت علامت یا درخواست گسترش حمایت مطلع می کند از این حق برخوردار خواهند بود اعلام کنند که در قلمرو آنها نمی توان حمایت مورد نظر را به علامت مزبور اعطاء کرد.
با توجه به بند ۶ ماده وق، مراجع ذی صلاح نمی توانند یک علامت بین المللی را بی اعتبار اعلام کنند، مگر این که قبلاً مراتب را در زمان مناسب به اطلاع مالک علامت برسانند و به او فرصتی برای دفاع از حقوقش بدهند.

نوشته شده در