International preliminary examination report under the PCT (گزارش جستجوی مقدماتی بین المللی براساس معاهده همکاری ثبت اختراع)

این اصطلاح در ماده ۳۵۶ معاهده همکاری ثیت اختراع به کار رفته است.
به موجب این ماده، گزارش بررسی مقدماتی بین المللی ظرف مدت مقرر و به شکل تعیین شده تهیه خواهد شد.گزارش بررسی مقدماتی بین المللی حاوی هیچ گونه توضیحی در این خصوص که آیا اختراع ادعایی طبق قانون ملی قبل ثبت است یا خیر، نخواهد بود. این گزارش صرفاً در ارتباط با هر ادعای علام خواهد نمود که آیا در آن ضوابط جدید بودن، گام ابتکاری و کاربرد صنعت داشتن به نحو تعری شده رعایت گردیده است یا خیر؟
براساس بند (۳) این ماده اگر در زمان تهیه گزارش بررسی مقدماتی بین المللی، مرجع صلاحیت دار بررسی مقدماتی بین المللی اصرار نماید که هرکدام از حالات مذکور در شق (الف) بند (۴) ماده ۳۴ مصداق دارد در گزارش این نظر و دلایل مریوط ذکر خواهد شد .

 

نوشته شده در