International search report under the PCT (گزارش جستجوی بین المللی براساس نظام معاهده همکاری ثبت اختراع)

با توجه به شق (ب) بند (۲) ماده ۱۷ معاهده همکاری ثبت اختراع،  اگر معلوم شود که هر یک از وضعیت های مذکور در شق (الفَ) بند (۲) ماده ۱۷، فقط در خصوص برخی از ادعاهای خالصی مصداق دارد، در گزارش جستجوی بین المللی موضوع در مورد این ادعاها مشخص و در مورد سایر ادعاها گزارش مذکور بر طبق ماده ۱۸ این معاهده تنظیم خواهد شد.

نوشته شده در