International search under the PCT (جستجوی بین المللی تحت نظام معاهده همکاری ثبت اختراع)

براساس ماده ۱۵ معاهده همکاری ثبت اختراع که تحت عنوان ((جستجوی بین المللی)) آمده است، هر اظهانامه بین المللی، کشف سوابق مربوط در مورد اختراع ادعایی است. جستجوی بین المللی، براساس ادعاها با توجه مقتضی به توصیف و نقشه ها (در صورت وجود) انجام خواهد شد.
مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی مذکور درماده ۱۶ معاهده، به کشف هرچه بیشتر سوابق مربوط به اختراع ادعایی در حد امکان اهتمام خواهد ورزید و در هر مورد مدارک مقرر در آیین نامه را ملحوظ نظر قرار خواهد داد.

نوشته شده در