to Abandon the registration of a mark (اعراض کردن از ثبت یک علامت تجاری)

با توجه به مجموع قوانین و مقررات داخلی ایران و همچنین معاهدات بین المللی مربوط به علامت تجاری، اعراض از ثبت یک علامت تجاری برای صاحب علامت تجاری امکان پذیر است.

نوشته شده در