to Amend the description in a patent application (اصلاح کردن توصیف در یک اظهارنامه اختراع)

این اصطلاح در معاهده همکاری ثبت اختراع بکار رفته است.
به موجب بند (۱) ماده ۲۸ معاهده، متقاضی از این فرصت بهره مند خواهد بود که ظرف مهلت مقرر، ادعاها، توصیف و نقشه ها را در اداره تعیین شده اصلاح نماید. هیچ اداره تعیین شده ای نمی تواند قبل از امضاء مهلت مزبور ورقه اختراعی اعطاء و یا از دادن آن امتناع ورزد مگر با رضایت صریح متقاضی.

 

نوشته شده در