to File amendments to claims (تسلیم کردن یا ثبت و ضبط کردن اصلاحیه ها مربوط به ادعا)

باتوجه به بند (۱) ماده ۱۹ معاهده همکاری ثبت اختراع، متقاضی پس از دریافت گزارش جستجوی بین المللی، این حق را دارد که برای یک بار و درظرف مهلت معینی اصلاحیه هایی را در خصوص ادعاهای مذکور در اظهارنامه بین المللی تسلیم نماید. همزمان با این اقدام مشارالیه می تواند یادداشت  مختصری را به نحو مقرر در آیین نامه تسلیم نموده و طی آن اصلاحیه ها را تشریح و اثراتی را که این اصلاحیه ها ممکن است بر توصیف و نقشه ها داشته باشد مشخص نماید.

نوشته شده در