اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادی

 

تمامی اشخاص حقوقی، که در کار تولید، مونتاژ، واردات و صادرات ، پخش هر کالا و امورخدماتی مشغول هستند، همین طور تمامی اشخاص حقیقی که به کارهای مذکور مشغول هستند، و همچنین دارای پروانه کسب یا کار از سازمان مربوطه هستند، و یا دارای مکان امور تجاری باشند، دارای شرایط اخذ شماره اقتصادی محسوب می شوند.

داشتن یکی از موارد مذکور، برای اشخاص حقیقی کافی است .

 

دیدگاهتان را بنویسید