تشکیل شرکت مختلط سهامی

شرکت مذکور با تنظیم شرکتنامه و اساسنامه و موافقت شریک یا شرکای ضامن تشکیل می گردد. برای تشکیل شرکت مختلط سهامی شرایط ذیل الزامی است:

۱-تعهد پرداخت تمام سرمایه و تادیه نقدی حداقل یک سوم آن توسط شرکا

۲- تقویم سهم الشرکه غیر نقدی برطبق ماده ۱۴۱ قانون شرکت سهامی منسوخه و تسلیم آن.

۳- تقسیم سهم الشرکه یا سهام شرکا به یکصد ریالی چنانچه سرمایه بیشتر از دویست هزار ریال باشد و در صورتی که سرمایه کمتر از مبلغ اخیر الذکر باشد حداقل هر سهم الشرکه یا سهام نباید کمتر از ۵۰ ریال باشد.

۴- تهیه نوشته ای از طرف هیئت مدیره که به موجب آن سرمایه متعهد و تادیه ثلث آن اعلام شده و همچنین اسامی شرکا و میزان پرداخت شده در آن قید گردد.

۲- ارگان اداره کننده شرکت

شرکت مختلط سهامی – ارگان اداره کننده شرکت مختلط سهامی با وجود اینکه شرکت مختلط سهامی دارای دو نوع شریک می باشد ولی مدیریت شرکت مخصوص به شریک یا شرکای ضامن است.

اگر شریک ضامن یک نفر باشد به تنهایی مدیریت شرکت را تقبل می نماید و در صورت تعدد اساسنامه پیش بینی می نماید که به طور جمعی باید مدیریت نمایند یا اینکه یک یا چند نفر از میان آنان اداره امور شرکت را به عهده می گیرند.

نام مدیریت شرکت باید در اساسنامه قید گردد و چون جهت تغییر اساسنامه موافقت شریک نیز لازم است در نتیجه مدیر شرکت مختلط سهامی غیر قابل عزل می باشد.

اختیارات حقوق وظایف و میزان مسئولیت مدیران در این نوع شرکت همانند مقررات شرکت ها تضامنی است زیرا مدیران شرکت شرکای ضامن می باشند.

فوت یا محجوریت مدیر شرکت امکان انحلال شرکت را فراهم ساخته و استعفای مدیر با موافقت مجمع عمومی صاحبان سهام خوتهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید