بایگانی

Goods (کالا،محصول)

هرچیزی که قابلیت مصرف و مبادله داشته باشد کالا نامیده می شود. کالا می تواند دارای طبقه بندی های مختلف باشد. یکی از [بیشتر]

Goods,change in (تغییر در کالاها)

براساس موافقتنامه و پروتکل مادرید،اتباع کشورهای عضو پس از ثبت علامت تجارتی و خدماتی خود می توانند به موجب فرم خاصی، تقاضای توسعه [بیشتر]

Grace period (مهلت ارفاقی)

در برخی از کشورها، افشاء اختراع توسط مخترع یا متقاضی در یک مدت شش ماهه (اروپا) یا دوازده ماه (مثلاً آمریکا) قبل از تسلیم [بیشتر]