بایگانی

Denomination (تعیین نام )

با توحه به ماده ۲۰ کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی، رقم باید با یک نام معرفی شود که عنوان عمومی [بیشتر]