بایگانی

Varieties (ارقام گونه ها)

برای حمایت از ارقام جدید گیاهی کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی در سال ۱۹۶۱ میلادی به تصویب رسیده است و [بیشتر]